Fonde og legater

Hjælp andre som dig med at finde denne artikel!

Spørg Dyrlægen.dks oversigt over fonde og legater

- fonde og legater relevante for dyreejere og dyrlæger


Spørg Dyrlægen.dks oversigt over fonde og legater

Find det du søger ved at trykke [ctrl] + [F] på PC eller [cmd] + [F] på Mac.

 

Hjælp til dyrlægeregning

Dyrenes Dag Komite

Komitéen yder tilskud til dyrlægebehandling, operation og hospitalsophold for mindrebemidledes, pensionisters og kontanthjælpsmodtageres dyr.

Komitéen støtter desuden anbringelse af hunde, katte eller andre dyr i pension, indtil betryggende forhold kan gives dem, herunder at betale dyrs forplejning under ejers sygdom, hospitalsophold eller lignende, såfremt ejeren er økonomisk vanskeligt stillet.

Vaccination, tandrensning og lignende anses for almindelig røgt og pleje og støttes derfor ikke. Købt medicin og specialfoder dækkes ikke.

Komitéen kræver dokumentation i form af den originale dyrlægeregning, som ikke må være mere end tre måneder gamle, den senest modtagne pensionsmeddelelse eller anden bekræftelse fra de sociale myndigheder. Der kan desuden forlanges yderligere dokumentation.

Ansøgning foregår på et skema, du kan få via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 4026 6080.

Se mere på: dyrenesdags-komite.dk.


Georg Hirms Legat

Søg støtte til dyrlægebehandling. Ubemidlede kan søge tilskud til dyrlægebehandling af syge hunde, katte og andre stuedyr. Dog ikke til sterilisation eller forhold, der må anses som almindelig pasning. Ansøgninger skal vedlægges dyrlægeregning eller tilbud, hvoraf sygdommen fremgår, samt seneste årsopgørelse for ansøgeren.

Ansøgninger sendes til Georg Hirms Legat, c/o Advokat Bertil Jacobi, Stændertorvet 2B, 2. mf., 4000 Roskilde.

 

Til dyrlægestuderende

Karla og Svend O. Kochs Legat

I henhold til legatets fundats kan legatet uddeles som støtte til veterinærstuderende med praktisk veterinært arbejde.

Udlodning sker som følger:

2 portioner til to danske veterinærbeskæftigelse, hvoraf den ene skal være beskæftiget inden for levnedsmiddelkontrollen. Den danske veterinær, der får uddelt legatet, skal bruge legatet til studieophold i Norge, Sverige eller Finland.

1 portion til en finsk veterinærbeskæftiget, som skal bruge legatet til et studieophold i Danmark.

Veterinært beskæftigede ved veterinærhøjskolen og ligende institutioner (serumlaboratoriet) i de nordiske lande kan kun undtagelsesvis komme i betragtning ved legatuddelingen og da kun i tilfælde, hvor de pågældende gennem deres ansættelse ved veterinærhøjskolerne eller de andre institutioner forbereder sig til at gå ud i praksisarbejde ved levnedsmiddelkontrollen.

Legatmodtagerne skal efter endt studieophold udfærdige en rapport om opholdet til legatbestyrelsen.

Ansøgninger med oplysninger om, til hvilket formål og på hvilken måde beløbe tænkes anvendt, skal indsendes til Den Danske Dyrlæge Forenings sekretariat, Emdupvej 28A, 2100 København Ø.

 

Støtte af forskning og uddannelse

Det Danske Pasteur-Selskab

Af selskabets midler uddeles et eller flere legater til hjælp for danske forskere på videnskabens og erhverslivets område inden for mikrobiologi, immunologi og dertil knyttede videnskaber til studieophold, aktiv deltagelse i symposier, eventuelt kongresser og i særlige tilfælde kurser ved "Institut Pasteur", eller ved lignede mikrobiologiske inbstitutioner i udlandet. Der ydes almindeligvis ikke støtte til prægraduate studierejser før kandidatniveau.

Ansøgning må indeholde oplysninger om legatansøgerens personnummer, privatadresse, curriculum vitae, formål med rejsen, eventuelt anbefalinger og invitationer, samt hvor og hvorledes legatet tænkes anvendt. Endvidere ønskes oplyst, om støtte er modtaget eller søgt fra anden side. Ansøgning i 10 eksemplarer skal sendes til Selkabets bestyrelse via formanden. Prof. overlæge, dr.med. Niels Høiby, Klinisk Mikrobiologisk Afd., Rigshospitalet, Afsnit 9301, Juliane Maries Vej 22, 2100 København Ø.


Fonden til Veterinærvidenskabens Fremme

I 2011 blev givet tilladelse til at afvikle fonden og dernæst nedlægge fonden efter 3 år.


Foreningen af Veterinærvidenskabelige Medarbejders Fond af 1982

Af fondens renteindtægter kan der uddeles beløb (kr. 30.000,-) i en eller flere portioner som tilskud veterinærvidenskabelige opgaver i bredeste forstand, især sådanne, der ikke normalt subsidieres fra anden side.

Ansøgningen fremsendes inden primo december til docent, vet. med. dr. J. Steen Dirch Poulsen, Sct. Georgsvej 8, 4500 Nykøbing Sj.


MSD Animal Healths Fond (tidligere Intervet)

Af MSD Animal Healths Fond for efteruddannelse af praktiserende dyrlæger kan der uddeles fondsportioner á 10.000 kroner.

Det hedder i fundatsen, at der er fondens formål at ”yde tilskud til praktiserende dyrlægers efter- eller videreuddannelse, kurser, kongresser, symposier m.v.”

Fondsbeløbene vil blive uddelt i forbindelse med de dyreartsrelaterede årsmøder i efteråret.

Det er normalt en forudsætning for at modtage legatet, at man kan være til stede ved overrækkelsen.

Ansøgninger, der på kuverten er mærket ” MSD Animal Healths Fond” indsendes til Den Danske Dyrlæge Forenings sekretariat, Emdupvej 28A, 2100 København Ø.


Novo Nordisk Fonden

Læge- og Naturvidenskabelig Komite indkalder ansøginger til: Læge og naturvidenskabelige forskningsprojekter.
Der kan søges midler til projekter i Danmark, fortrinsvis inden for biomedicinsk grundforskning, translationel forskning og klinisk forskning. Der kan søges om støtte til videnskabeligt apparatur, til materialer og til aflønning af ikke-videnskabelig medhjælp. Der kan ikke søges støtte til aflønning af videnskabeligt personale eller til rejseudgifter. Ansøgninger under 200.000 kr. behandles ikke.
Ansøgere, der har dansk som modersmål skal udarbejde ansøgninger på dansk. Kun ansøgere, der ikke har dansk som modersmål, må uadarbejde ansøgninger på engelsk.


Vetfond

Til støtte for veternær forskning og/eller undervisning udlodder Vetfond fem portioner á 10.000,- kroner, der kan søges enkeltvis eller som samlede portioner.
Vetfond er en erhvervsdrivende fond, der forhandler lægemidler. Vetfond yder udelukkende støtte til veterinær forskning samt undervisning og videreuddannelse.
Ansøgning med beskrivelse af forskningsprojekt og/eller kursusplan stiles til: Vetfond, Att. Christian Debel Jacobsen, Fabriksvej 2, 6241 Løgumkloster.

 

Nedlagte legater og fonde

Den Danske Dyrlægeforenings Fond til minde om besættelsestidens ofre blandt danske dyrlæger

Legatet blev nedlagt i 2010.


Dyrlæge H. Madsen og Hustrus Legat

Legatet blev nedlagt i 2010.


Professor Folmer Nielsens Mindefond

Legatet blev nedlagt i 2010.


Professor Stockflets Mindelegat

Legatet blev nedlagt i 2010.


Se også Legatbogen på legatbogen.dk er et register over alle fonde og legater i Danmark og gør legatsøgning nemt og effektivt. De har udviklet siden i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

 

 

Skrevet af dyrlæge Søren Drimer Pejstrup

Skrevet af dyrlæge Søren Drimer Pejstrup

Jeg blev færdiguddannet som dyrlæge i 2008 og efter meget kort tid opdagede jeg at mange ejere havde de samme bekymringer og stillede de samme spørgsmål.

I 2009 startede jeg så Spørg Dyrlægen for at kunne svare på mange af de spørgsmål og på den måde være med til at give en større tryghed for bekymrede hundeejere.

Tanken er, at hvis jeg kan svare på de indlende spørgsmål her, kan du bruge tiden på mere avencerede spørgmål hos dyrlægen - mere viden giver mere tryghed, bedre behandling og sundere dyr!

Du kan kontakte mig på siden her eller på facebook.com/spoergdyrlaegen

Kunne du lide denne artikel?

Nyheder og gode råd

Vil du have nyheder, fifs og gode råd om hunde og katte?

Tilmeld dig og få besked, når der sker noget nyt på SpørgDyrlægen.dk og Dyrlægepriser.com


Hvilke dyr interesserer dig?
 

Støt projektet

Hjælp med at holde denne side gratis

Alle donationer
- store som små -
bliver modtaget med samme taknemlighed

Shop

Shop

Foredrag

Foredrag

Anmeldelser

Anmeldelser

Støt projektet

Hjælp med at holde denne side gratis

Alle donationer
- store som små -
bliver modtaget med samme taknemlighed